Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

lina993paula
3648 8220
Reposted fromalcohol alcohol
lina993paula
3656 013e 420
Reposted fromalcohol alcohol
lina993paula
2578 92f5 420
Reposted fromalcohol alcohol
lina993paula
3000 5235 420
Reposted fromalcohol alcohol

February 09 2014

lina993paula
2923 1aa1 420
Reposted fromcytaty cytaty viapl pl
lina993paula

Poznajmy się – ja nazywam się samotność

— Romantycy lekkich obyczajów
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viapl pl
0738 c85e 420
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaDOBRADUPA DOBRADUPA
lina993paula
9359 b9b2 420
Reposted fromsbguys sbguys viaDOBRADUPA DOBRADUPA
lina993paula
9356 9ef8 420
Reposted fromsbguys sbguys viaDOBRADUPA DOBRADUPA
lina993paula
3298 4d8f 420
Reposted fromalcohol alcohol
lina993paula
4339 f48a 420
Reposted fromalcohol alcohol

January 27 2014

lina993paula
1673 e883 420
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld
lina993paula
1674 91e6 420
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse
lina993paula
1686 7564 420
Reposted frombaartek baartek
lina993paula
1735 86cf 420
Reposted frombaartek baartek
lina993paula
1742 9ab9 420
Reposted fromcontroversial controversial
lina993paula
[...] właśnie w tej chwili doznaję dziwnego uczucia. Wydaje mi się, że ktoś mnie obserwuje. Odwracam się gwałtownie. Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa... i którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromquickcoffeebreak quickcoffeebreak
lina993paula
1753 4384 420
Reposted fromsoviolently soviolently
lina993paula
1754 7af3 420
Reposted fromWakeUpAndBeAwesome WakeUpAndBeAwesome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl